Finances

Assessorament financer independent

Només es pot assessorar de manera independent, quan es coneixen els objectius del client i els productes que ofereix el mercat.

Cinto Paredes Corredoria d’Assegurances,S.L. ha derivat l’assessorament financer independent, en la gestió del capital mitjançant les solucions asseguradores, ja que ofereixen una millor garantia, rendibilitat i fiscalitat, que les propostes financeres
bancàries.

Basem la gestió dels estalvis en la planificació financera, l’anàlisi dels riscos financers i l’assignació d’actius. La planificació financera ens indica els objectius del client i el termini de les inversions. L’estudi dels riscos que incorporen els diferents productes financers, ens servirà per obtenir la rendibilitat desitjada i l’assoliment dels objectius.

Oferim una gestió dinàmica dels estalvis. Els mercats i la legislació canvien constatment i cal que les nostres inversions s’adeqüin a aquest canvis per tal d’optimitzar el compliment de la planificació financera.

Tel. 972 539 293
info@cintoparedes.com
C. Francesc Ciurana, 25 ent.2
17002 GIRONA

Cinto Paredes Corredoria d'Assegurances, S.L.
Núm. de Registre DGPFAT J-528GC
CIF B-55300552

Concertada l’assegurança de responsabilitat civil segons l’article 157.1 g) i acreditada la capacitat financera segons l’article 157.1 f), Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades.